נשים וצרות – Frauen und " Zores " ( Ungemach) – Vrouwen en sores ????

תלמוד בבלי ( Babylonischer Talmud ) – סדר נשים (Frauen) – מסכת יבמות (Schwägerinnen) :

יבמות דף ב.א
חמש עשרה נשים ־ פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום, עד סוף העולםֹ
ואלו הן: בתו, ובת בתו, ובת בנו, בת אשתו, ובת בנה, ובת בתה, חמותו, ואם חמותו, ואם חמיו,
אחותו מאמו, ואחות אמו, ואחות אשתו, ואשת אחיו מאמו

נשים ( Nashim) : Frauen

צרות : ( Zarot  ), Plural von צרה (Zarah), ging in den Jargon als “ Zores “ (Ärger, Ungemach) ein, im Niederländischen : “ Sores “.

Frauen und “ Zores “ – eine leidvolle  Erfahrung , die so mancher (Ehe)Mann machen musste ?  Tatsächlich ?

Konsultieren wir  unser schlaues Wörterbuch, Hebräisch – Deutsch, von Langenscheidt :

צרה (Zarah )  hat zwei Bedeutungen :

1.: Not, Bedrängnis, Sorge

2.: Nebenfrau, Nebenbuhlerin (der Ehefrau p.k.).

Ein Merksatz , ihr Ehemänner  : Wenn ihr euch eine צרה (Nebenfrau) zulegt, dann lassen die צרות ( Zores ) mit der holden Gattin meist nicht lange auf sich warten, und das kann teuer werden ! (1)

Tatsächlich handelt der zitierte talmudische Text von Beziehungen zu Frauen , siehe die Talmudübersetzung in Englisch , herausgegeben von Rabbi I. Epstein ( Jews College London) : Babylonian Talmud: Tractate Yebamoth Folio 2a :

“ MISHNAH. FIFTEEN [CATEGORIES OF] WOMEN EXEMPT THEIR RIVALS1 AND THE RIVALS OF THEIR RIVALS2 AND SO ON, AD INFINITUM,3 FROM THE HALIZAH4 AND FROM THE LEVIRATE MARRIAGE;5 AND THESE ARE THEY: HIS DAUGHTER,6 THE DAUGHTER OF HIS DAUGHTER7 AND THE DAUGHTER OF HIS SON;7 THE DAUGHTER OF HIS WIFE,8 THE DAUGHTER OF HER SON AND THE DAUGHTER OF HER DAUGHTER; HIS MOTHER-IN-LAW,9 HIS MOTHER-IN-LAW’S MOTHER,10 AND HIS FATHER-IN-LAW’S MOTHER;10 HIS MATERNAL SISTER,11 HIS MOTHER’S SISTER,11 HIS WIFE’S SISTER AND HIS MATERNAL BROTHER’S WIFE;12

GEMARA. Consider: All these13  are deduced from the [exemption of] a wife’s sister.14  Why then was not HIS WIFE’S SISTER mentioned15  first?16  And if it be replied that the Tanna enumerated17  [the forbidden relatives] in the order of the degrees of their respective severity,18  and that it [our Mishnah] represents the view of R. Simeon who regards burning19  as the severest,20  [it may be retorted that], if that is the case,21  HIS MOTHER-IN-LAW should have been mentioned16  first, since [Scripture] enunciated the principle of burning in the case of a mother-in-law.22  And, furthermore, HIS DAUGHTER-IN-LAW should have come15  immediately after HIS MOTHER-IN-LAW, since, next to burning, stoning23  is the severest penalty! — But [this in fact is the proper reply]: Since [the prohibition of intercourse with] ‘HIS DAUGHTER’24  has been arrived at by exposition25  it is given preference.26

Weiterlesen : come-and-hear

(1)  Kein Gift ist schlimmer  als Schlangengift und kein Zorn ist schlimmer als Frauenzorn “ – Ben Sirach, 25,15 (Universität Innsbruck )

Statenvertaling : “ Alle plaag is te verdragen, maar niet de plaag des harten, en alle boosheid, doch niet de boosheid van een vrouw “ – Ben Sirach, 25, 17

Ik heb liever te wonen bij een leeuw en draak, dan te wonen bij een boze vrouw – Ben Sirach, 25,20

p.k.

HOME